Tổng cục Hải quan giải đáp 11 vướng mắc về mã loại hình xuất, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đã phát hành Công văn 1478/TCHQ-GSQL vào ngày 26/4/2022 để trả lời 11 vấn đề liên quan đến mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã nhận được những vướng mắc từ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc sử dụng mã loại hình theo hướng dẫn trong Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 08/5/2021 của Tổng cục Hải quan. Bên dưới là một số giải đáp từ Tổng cục Hải quan liên quan đến mã loại hình.

Giải quyết 05 khó khăn liên quan đến loại hình xuất khẩu

Mã loại hình: B11

Câu hỏi là liệu việc bán phế liệu và phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất ra thị trường trong nước có được xem là xuất khẩu tại chỗ thông qua việc mua bán trực tiếp, mà không cần thông qua chỉ định và không được xem là thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa từ việc mua trong nước của doanh nghiệp chế xuất thuộc mã loại hình B11 hay H21.

Nội dung:

Theo quy định tại mục 4 của Điều 75 trong Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi và bổ sung bởi mục 51 của Điều 1 trong Thông tư 39/2018/TT-BTC), phế liệu và phế phẩm của DNCX có thể được bán trên thị trường trong nước hoặc xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng phải tuân thủ các thủ tục hải quan.

Theo hướng dẫn trong Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021, mã loại hình B11 được áp dụng cho các trường hợp doanh nghiệp xuất kinh doanh sử dụng khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán.

Dựa trên các quy định trên, khi DNCX bán phế liệu, phế phẩm bị loại bỏ trong quá trình sản xuất theo hợp đồng mua bán, chúng ta sẽ sử dụng mã loại hình B11.

Loại hình mã: B13

Có phải DNCX bán các nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước theo mã loại hình B13 không?

Theo số 3 trong quyết định 1357/QĐ-TCHQ, khi DNCX thanh lý hàng hóa đã nhập khẩu vào trong nước, sẽ sử dụng mã loại hình B13.

Doanh nghiệp đã mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình A12. Những hàng hóa này được sử dụng để sản xuất, nhưng không còn đảm bảo nguyên trạng. Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và bây giờ muốn thanh lý bằng cách xuất khẩu ra nước ngoài.

Bảng mã phân loại xuất nhập khẩu, được công bố theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021, hiện chưa có quy định mã phân loại xuất khẩu cho trường hợp được đề cập.

– Gợi ý áp dụng mã loại hình B11 dựa trên việc xác định hàng hóa đã được sử dụng trong quá trình sản xuất mà không còn đảm bảo điều kiện ban đầu.

Mô tả:

Dựa theo chỉ dẫn trong Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 thì:

Nếu hàng hóa được nhập khẩu để sử dụng trong sản xuất và kinh doanh, nhưng sau đó được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thì khi xuất khẩu, mã loại hình E62 – xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu sẽ được áp dụng.

Nếu hàng hóa nhập khẩu đã trả thuế và đã qua gia công, chế biến không còn nguyên trạng (trừ hàng thanh lý của DNCX hoặc máy móc thiết bị được miễn thuế) và được phép xuất khẩu, thì khi xuất khẩu hàng hóa sử dụng mã loại hình B11 – xuất kinh doanh.

Khi hàng hóa của DNCX cần thanh lý và máy móc thiết bị được miễn thuế, chúng sẽ được bán ra nước ngoài sử dụng mã loại hình B13.

Đang được quan tâm  IMF là gì?

Loại mã: E54

Theo quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021, mã loại hình B13 được sử dụng khi xuất các nguyên liệu và vật tư dư thừa từ hoạt động gia công. Mã loại hình E54 được sử dụng khi xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng khác.

Vậy xin TCHQ hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp chuyển nguyên liệu từ hợp đồng gia công sang hợp đồng gia công khác của chính doanh nghiệp đó theo yêu cầu của bên đặt gia công thì sử dụng loại hình mã nào?

Sự trả lời:

Dựa theo hướng dẫn về mã loại hình được quy định trong Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021,

Mã loại E54- chuyển nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác để sử dụng khi cần chuyển nguyên liệu và vật tư từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, không liên quan đến việc chuyển thiết bị và máy móc.

Mã loại B13 được dùng khi xuất khẩu hàng đã nhập khẩu để sử dụng trong trường hợp xuất khẩu nguyên liệu và vật tư dư thừa từ hoạt động gia công, SXXK, chế xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài.

Theo hướng dẫn, khi doanh nghiệp chuyển nguyên liệu, vật tư từ một hợp đồng gia công sang hợp đồng gia công khác, ta sử dụng mã loại hình E54.

Mã chủ đề: E62

Câu hỏi là liệu doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình A12/Nhập kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa theo loại hình A11/Nhập kinh doanh tiêu dùng, sau đó sử dụng chúng để sản xuất sản phẩm có thể đăng ký tờ khai theo loại hình E62 khi xuất khẩu hoặc bán cho DNCX hoặc xuất vào khu phi thuế quan hay không? Có sự quy định về hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong Điều 36 của Nghị định 134/2016/NĐ-CP, tuy nhiên, điều kiện để được hoàn thuế là sản phẩm xuất khẩu phải được thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021, mã loại hình E62 được áp dụng khi xuất sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, bao gồm cả trường hợp xuất cho thương nhân nước ngoài và giao hàng tại Việt Nam. Mong Cục Hải quan xem xét kỹ để thực hiện.

Trả lời 06 vấn đề khó khăn về phương thức mua hàng từ nước ngoài

Mã phương thức: A12

Câu hỏi: Loại A12 được sử dụng khi doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu để sản xuất. Vậy doanh nghiệp FDI nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong nước có dùng A12 không?

Theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được coi là các doanh nghiệp Việt Nam.

Gợi ý: Doanh nghiệp sở hữu vốn nước ngoài có thể sử dụng loại hình A12 để nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước.

Đạt được sự tự do tài chính là

Các tổ chức kinh tế với vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được coi là doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp này nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để phục vụ việc sản xuất trong nước (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư), mã loại hình sử dụng là A12 (Nhập kinh doanh sản xuất).

Mã phân loại: A11 và A41

Câu hỏi: Theo ghi chú trong mã loại hình A11-Nhập kinh doanh tiêu dùng: Đối với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sẽ sử dụng mã loại hình A41 để thực hiện thủ tục nhập khẩu nếu có giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu. Từ đó, ta có thể hiểu rằng mã loại hình A41-Nhập kinh doanh áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu trong trường hợp nào.

Đang được quan tâm  Lạm phát là gì?

Trường hợp 1: Công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài hoặc công ty nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu.

Tình huống 2: Công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài và nhập khẩu dựa trên giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu.

Nếu ta hiểu theo tình huống thứ hai, khi mà doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài (không thuộc danh sách DNCX và không nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu), thì khi nhập hàng tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ áp dụng loại hình mã nào?

Đề nghị sử dụng mã loại hình A11.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, quyền nhập khẩu là quyền mua hàng hóa từ nước ngoài và mang vào Việt Nam để bán cho các nhà kinh doanh có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam. Quyền này bao gồm việc đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu.

Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải doanh nghiệp có xuất khẩu ngoại tệ) nhập khẩu hàng hóa không phục vụ mục đích kinh doanh thương mại mà chỉ sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp, thì áp dụng loại hình A11.

Mã danh mục: A11 và A12

Câu hỏi: Vấn đề phân loại hàng A11 và A12 theo mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu (A11 – nhập khẩu hàng hóa để bán và tiêu dùng; A12 – nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để sản xuất trong nước) gặp khó khăn đối với một số doanh nghiệp đặc biệt như: nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất, thép… với số lượng lớn trong đó một phần dùng cho việc sản xuất của doanh nghiệp, một phần dùng cho việc kinh doanh thương mại. Việc khai báo chia tách một lô hàng nhập khẩu thành hai loại hình khác nhau (hàng chung một tàu hoặc được đóng trong nhiều container) sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xác định số lượng hàng của từng loại hình khi khai báo (trọng lượng hàng, số lượng/số hiệu container trong mỗi tờ khai/loại hình). Ngoài ra, doanh nghiệp gặp khó khăn khi thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa từ kinh doanh sang sản xuất hoặc ngược lại theo nhu cầu thực tế (hiện chưa có hướng dẫn về khai báo thay đổi mục đích sử dụng trong trường hợp này).

Đề xuất: Đối với các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng có hai mục đích sử dụng, cho phép người khai chọn và khai báo theo mã loại hình A11 hoặc A12, đồng thời ghi chú số lượng hàng dự kiến để phục vụ sản xuất và thương mại. Nếu sau này thực tế sử dụng khác so với dự kiến, thì chỉ cần khai báo bổ sung mà không bị xử phạt (vì ban đầu chỉ là số dự kiến).

Theo hướng dẫn trong Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021, loại A12-Nhập kinh doanh sản xuất được sử dụng khi doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trực tiếp để sản xuất. Theo quy định trong khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC, hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình khác nhau phải được khai báo trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu tương ứng với từng loại hình. Nếu thay đổi mục đích sử dụng từ loại hình A11 sang A12 mà không thay đổi chính sách mặt hàng và chính sách thuế, thì không cần khai báo thay đổi mục đích sử dụng.

Đang được quan tâm  Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2023 và thông tin về ngân hàng

Loại mã: A21

Có một câu hỏi liên quan tới Điều 21 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC) về thủ tục hải quan khi khai báo thay đổi mục đích sử dụng và chuyển tiêu thụ nội địa. Khi một doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng (không chuyển tiêu thụ nội địa) cho hàng hóa có nguồn gốc từ tạm nhập, hiện tại chưa có quy định cụ thể về loại hình mã. Do đó, mong muốn có hướng dẫn từ TCHQ về việc thực hiện này.

Đối với hàng hóa tạm nhập, có hai cách xử lý: xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa nếu không xuất khẩu. Nếu mục đích sử dụng của hàng tạm nhập thay đổi (chuyển sang chế độ quản lý hải quan khác) mà không phải tiêu thụ nội địa, thì cần phải hoàn thành thủ tục khai báo tạm nhập bằng cách khai báo xuất khẩu sau đó khai báo nhập khẩu theo mục đích sử dụng mới để tiếp tục quản lý (ví dụ: nhập gia công hoặc sử dụng cho mục đích khác).

Mã danh mục: A31

Hiện tại chưa có quy định về loại hình sử dụng khi hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp được gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và bưu chính quốc tế phải tái nhập. Nhóm 1 được quy định trong Điều 7 của Thông tư 49/2015/TT-BTC và nhóm 2 được quy định trong Điều 6 của Thông tư 191/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019.

Đề nghị thêm quy định hướng dẫn sử dụng mã A31 trong trường hợp này.

Trả lời: Khi hàng hóa xuất khẩu có giá trị thấp được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và cần phải nhập lại, thì sẽ khai báo mã loại hình A31.

Mã danh mục: E13

Câu hỏi:

Theo công văn 2751/TXNK-CST ngày 05/4/2019, DNCX đã nhập khẩu đồng phục và giầy cho công nhân trước đây sử dụng mã loại hình A12. Tuy nhiên, theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ hướng dẫn, mã loại hình A12-Nhập kinh doanh sản xuất đã được thay đổi. Vì vậy, hiện tại hoạt động này sẽ áp dụng mã loại hình A11-Nhập kinh doanh tiêu dùng hoặc mã loại hình E13-Nhập hàng hóa khác chỉ áp dụng trong DNCX không chịu thuế.

Gợi ý: Đề nghị cho DNCX mua quần áo đồng phục cho nhân viên làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng.

DNCX muốn nhập khẩu một số mẫu hàng và hàng hóa để sử dụng cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, DNCX muốn biết mã loại hình nào sẽ được áp dụng cho đối tượng này để không phải chịu thuế.

– Các mặt hàng Đồng Nai Chất lượng Xuất khẩu được nhập vào để làm quà biếu cho đội ngũ nhân viên (ví dụ: tặng đôi giày, dép cho công nhân …)

Trả lời:

Mã E13-Nhập khẩu hàng hóa khác vào DNCX áp dụng khi hàng hóa khác chỉ được sử dụng trong DNCX (không phải chịu thuế).

Khi DNCX mua các mặt hàng như đồng phục, giày dép… để cung cấp hoặc tặng cho nhân viên sử dụng A11.

Khi DNCX nhập khẩu hàng mẫu hoặc hàng hóa để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mà không có mục đích kinh doanh và chỉ sử dụng trong DNCX, và thuộc đối tượng không phải chịu thuế, thì chúng ta sẽ sử dụng mã loại hình E13. Các trường hợp khác sẽ sử dụng loại hình H11. DNCX cần nộp đủ các khoản thuế và hoàn thành đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa.

Khi DNCX gửi quà biếu hoặc quà tặng từ nước ngoài cho nhân viên mà không có mục đích thương mại, và DNCX đã đóng đủ thuế và tuân thủ đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa, thì sẽ áp dụng mã loại hình H11.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tại Công văn 1478/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2022.